Skip to main content

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Koelbox4you.nl, hierna te noemen Koelbox4you.

1.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.

2. Bestellen & tot stand komen overeenkomst

2.1 Alle uitingen van Koelbox4you op de website gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.

2.2 Bestellingen kunnen met een volledig ingevuld bestelformulier (verplichte velden) via de website geplaatst worden.

2.3 Koelbox4you behoudt zich het recht voor bestellingen onder een minimum bestelbedrag te weigeren dan wel voor deze bestellingen een toeslag te rekenen. Voorts kunnen aan de acceptatie van bestellingen voorwaarden worden verbonden zoals vooruitbetaling.

2.4 Indien acceptatie van een bestelling van een bepaald artikel om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, zal Koelbox4you in overleg met de afnemer trachten een qua prijs en kwaliteit vergelijkbaar artikel te leveren. De bestelling zal na overeenstemming in aangepaste vorm worden geaccepteerd.

2.5 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koelbox4you de bestelling heeft geaccepteerd.

3. Prijzen

3.1 De prijzen op de website van Koelbox4you zijn de actuele prijzen. De prijzen in de mailingen kunnen daarvan afwijken vanwege prijswijzigingen die na het drukken van de mailingen zijn doorgevoerd.

3.2 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is Koelbox4you bevoegd de prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.

3.3 Alle prijzen zijn inclusief kosten van verpakking, BTW, kosten van vervoer, verzending en wettelijke bijdragen tenzij anders vermeld staat.

3.4 Koelbox4you is ook na het tot stand komen van de overeenkomst bevoegd wijzigingen in het tarief van de omzetbelasting en eventuele andere belastingen en/of heffingen door te berekenen.

4. Levering

4.1 Koelbox4you bepaalt de wijze van vervoer en de vervoerder. Indien de afnemer bijzondere vervoerswensen heeft, komen de extra kosten voor zijn rekening. Alle bestellingen worden op het opgegeven afhaalpunt of straatadres van de afnemer geleverd.

4.2 Koelbox4you levert de bestelling met bekwame spoed af. Bij vertraging in de aflevering van de hele bestelling of een deel daarvan verzendt Koelbox4you uiterlijk binnen drie weken na de acceptatie van de bestelling een bericht. Afnemer heeft dan het recht om uiterlijk binnen zeven dagen na ontvangst van het vertragingsbericht de bestelling, voor zover vertraagd, zonder kosten te annuleren.

4.3 Koelbox4you behoudt zich het recht voor de bestelling in gedeelten af te leveren. Aan deelleveringen of nalevering zijn geen extra kosten verbonden.

4.4 Ondanks alle zorgvuldigheid die wij bij bestellingen in acht nemen, kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. De afnemer is gehouden dit binnen 7 dagen na ontvangst van de artikelen te melden. Alsdan wordt de levering eventueel op kosten van Koelbox4you aangevuld of opnieuw gedaan.

4.5 Bij verzending onder rembours wordt er door de transporteur €15,- extra in rekening gebracht.

4.6 Staffelprijzen in de verzendkosten, bij een totaal bedrag aankoop:

Aankoop bedrag: Verzendkosten:
Minder dan €500,- € 7,50
Meer dan € 500,- GRATIS
België / Luxemburg € 15,-

5. Betaling

5.1 Betaling geschiedt per bank (vooraf betaling), rembours of iDeal.

5.2 In daartoe aanleiding gevende gevallen behoudt Koelbox4you zich het recht voor een voorgestelde betaalwijze niet te aanvaarden. In dat geval wordt dat meegedeeld en wordt de bestelling na vooruitbetaling toegezonden.

5.3 Verrekening met vorderingen op Koelbox4you of opschorting is niet toegestaan tenzij zulks alsnog schriftelijk wordt overeengekomen.

5.4 Vooruitbetaling kan slechts per bank of giro.

6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 Afgeleverde artikelen blijven eigendom van Koelbox4you, totdat aan alle (betalings) verplichtingen is voldaan. Dit geldt voor alle verplichtingen waarvoor de wet het maken van een eigendomsvoorbehoud toelaat.

6.2 Koelbox4you is onherroepelijk gemachtigd zonder dat ingebrekestelling is vereist de artikelen die het eigendom van koelbox4you zijn gebleven terug te (laten) nemen.

7. Retourrecht

7.1 De afnemer heeft het recht door Koelbox4you geleverde artikelen binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren in originele verpakking, onder toezending van een kopie van de betreffende factuur en vermelding van de reden van retourzending (dit is van toepassing wanneer een koop is gesloten via onze webshop, wanneer een koop gesloten is in onze showroom heeft u bij retour binnen 7 dagen met aankoopbon recht op een tegoedbon .

7.2 Indien de artikelen ongebruikt zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, voldoet Koelbox4you de betaalde prijs, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na retourontvangst van de artikelen. (Dit is van toepassing wanneer een koop gesloten is via onze webshop)

7.3 Wanneer de door Koelbox4you afgeleverde artikelen niet binnen de “zichttermijn” van artikel 7.1 zijn teruggezonden, gelden de zaken als geaccepteerd.

8. Garantie

8.1 Koelbox4you garandeert de kwaliteit van de door haar geleverde artikelen gedurende vierentwintig maanden na aflevering.

8.2 Garantie-aanspraken kunnen alleen binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk bij Koelbox4you worden ingediend en wel met een korte omschrijving van het gebrek en onder toezending van een kopie van de factuur.

8.3 Deze garantie houdt in dat indien aan de in 8.2 gestelde voorwaarden is voldaan, Koelbox4you het artikel kosteloos repareert of vervangt (ter keuze van Koelbox4you). Deze garantie omvat echter geen bijkomende kosten, zoals van in het kader van de reparatie of vervanging getroffen noodzakelijke (bouwkundige e.d.) voorzieningen.

8.4 Deze garantie is niet van toepassing indien:
– het artikel of apparaat bij terugzending onvoldoende wordt beschermd tegen transportschade;
– wijzigingen aan het artikel of apparaat zijn aangebracht;
– sprake is van gebreken die ontstaan zijn door foutief of onoordeelkundig gebruik, zoals het niet in acht nemen van de bijbehorende gebruiksaanwijzing;
– het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid;
– sprake is van een van buiten komend onheil, zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen enz.;
– Koelbox4you niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek.

8.5 Indien er gebruik wordt gemaakt van een garantieregeling zonder dat er sprake is van een defect aan het product; zullen er diagnosekosten aan verbonden zijn van € 47,50,- exclusief btw.

9. Reparatie buiten garantie

9.1 WAECO, Dometic en Mobicool producten kunnen bij ons ter reparatie worden aangeboden. Alvorens u het te repareren product bij ons aanbiedt, dient u contact met ons opgenomen te hebben per mail, telefonisch of in onze showroom.

9.2 U kunt het product enkel op twee manieren bij ons aanbieden:
– bij ons in de showroom;
– pakketbezorging naar ons vestigingsadres, voldoende beschermd tegen transportschade.
Wij vragen u om losse delen zoals stroomkabels en handvatten niet mee te zenden.

9.3 U dient bij het product een volledige klachtomschrijving toe te voegen waarin het volgende wordt aangegeven:
– uw gegevens (volledige naam, straat + huisnummer, postcode, plaats, telefoonnummer, emailadres);
– typenummer product;
– te repareren defect.
In het geval dat het product bij ons is gekocht ook graag een kopie factuur bij te voegen.

9.4 Alvorens wij uw product repareren geven wij u een indicatie van de te verwachten kosten middels een prijsopgave. Mocht u naar aanleiding van de prijsopgave besluiten om niet tot reparatie over te gaan, dan bent u genoodzaakt één van onderstaande onderzoekskosten vooraf te betalen:
– € 60,– als u er voor kiest het product weer in onze showroom af te halen;
– € 70,– als u er voor kiest het product naar u terug te laten sturen.
In het geval dat u kiest voor reparatie van het product, komen bovenstaande onderzoekskosten te vervallen.

9.5 In alle gevallen moeten de kosten betaald zijn alvorens u het product toegestuurd krijgt.

9.6 Houdt er rekening mee dat een reparatie ten minste twee weken in beslag neemt. Wij kunnen u gedurende de reparatie op de hoogte houden van de status, echter, een exacte einddatum kunnen wij u niet geven.

10. Persoonsgegevens

10.1 Persoonlijke gegevens worden in het klantensysteem van Koelbox4you opgeslagen om de bestellingen te verwerken. Daarnaast gebruikt Koelbox4you de gegevens voor interne marketingdoeleinden, zoals het bijvoorbeeld toesturen van catalogi.

10.2 Wanneer Koelbox4you gegevens aan derden verstrekt voor het uitvoeren van taken in het kader van onder 9.1 beschreven werkzaamheden blijft de privacy gewaarborgd.

11. Aansprakelijkheid

11.1 De aansprakelijkheid van Koelbox4you met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot de onder artikel 8 geregelde garantie.

11.2 Koelbox4you is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte (technische) adviezen, druk- en zetfouten in catalogi, door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.

11.3 Voor het overige is iedere aansprakelijkheid van Koelbox4you beperkt tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de terzake verzonden factuur.

12. Informatievoorziening

12.1 Uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst worden deze algemene voorwaarden door Koelbox4you al dan niet elektronisch aan de afnemer aangeboden. De afnemer is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst uitprinten of opslaan van de voorwaarden.

12.2 Indien de afnemer de overeenkomst wenst te ontbinden of vernietigen op grond van het feit dat Koelbox4you niet zou voldoen aan wettelijke informatieplichten, dient dit recht te worden uitgeoefend binnen 14 werkdagen na acceptatie van de bestelling.

13. Geschillen

13.1 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

13.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht en is de rechter in het arrondissement waar Koelbox4you is gevestigd bevoegd, tenzij Koelbox4you voor de rechter van uw woon- respectievelijk vestigingsplaats kiest.